Ogólne warunki współpracy

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy, zwane dalej „OWW”, mają zastosowanie przy współpracy Ośrodka Tłumaczeniowo-Konferencyjnego DIALOG, zwanego dalej  „Wykonawcą”, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej „Klientami”.

 1. Przedmiotem usług świadczonych przez Wykonawcę jest realizowanie wszelkiego rodzaju przekładów.
 1. Strony bezpośrednio, telefonicznie lub drogą elektroniczną ustalą warunki realizacji zamówienia, które Klient ostatecznie akceptuje osobiście lub drogą elektroniczną. Potwierdzenie musi zawierać czytelną informację o dokonaniu zamówienia oraz dane kontaktowe Klienta.
 1. Potwierdzając wykonanie zamówienia Klient zobowiązuje się odebrać tłumaczenie oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i w sposób uzgodniony przez strony.
 1. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji. Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia następnego po dniu potwierdzenia przyjęcia do realizacji. Terminy obejmują wyłącznie dni robocze, do których zalicza się każdy dzień świadczenia przez Wykonawcę swych usług z wyłączeniem sobót, niedziel, dni świątecznych lub wolnych od pracy.
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przyjęte zamówienie przy zachowaniu najwyższej staranności.
 1. Zamówienie uważa się za wykonane przez Wykonawcę, jeżeli dostarczy on tłumaczenie Klientowi w terminie i w sposób uzgodniony w zamówieniu lub gdy w ustalonym terminie zamówienie będzie gotowe do odbioru przez Klienta.
 1. Potwierdzeniem odbioru wykonanego zamówienia (w odniesieniu do tłumaczeń pisemnych), równoznacznym z potwierdzeniem jego wykonania, jest:

a) odebranie tłumaczenia osobiście;

b) dokument nadania przesyłki – w przypadku dostarczania tłumaczenia za pośrednictwem operatora pocztowego;

c) potwierdzenie nadania wiadomości elektronicznej (data i godzina) – w przypadku dostarczania tłumaczenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

 1. Wykonane tłumaczenie uznaje się za wykonane nienależycie, jeżeli:

a) nie zostało wykonane na odpowiednim poziomie wiedzy fachowej;

b) nie zostało dostarczone lub nie było gotowe do przekazania w uzgodnionym terminie.

 1. W przypadku wykazania przez Klienta, że wykonane tłumaczenie zostało sporządzone na nieodpowiednim poziomie fachowym, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wprowadzenia w tłumaczeniu stosownych poprawek w najkrótszym możliwym terminie.
 1. W przypadku, gdy wad w tłumaczeniu nie można usunąć, Klientowi przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego zamówienia, a gdyby wady miały charakter wad istotnych, Klientowi przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości od 50% do 100% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego zamówienia.
 1. W wypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia Klient uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki, w sumie nie więcej jednak niż karą umowną stanowiącą równowartość 25% wartości wynagrodzenia ustalonego za realizację danego zamówienia.
 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza za jakiekolwiek szkody związane z zamówieniem jest ograniczona maksymalnie do wynagrodzenia należnego za wykonanie tego zamówienia.
 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za brak spójności w użytym w tłumaczeniu słownictwie w stosunku do słownictwa, jakie stosowane jest przez Klienta, ponieważ tłumaczenia realizowane są na zasadzie użycia słownictwa najbardziej popularnego dla danej dziedziny. Ponadto, wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za brak dostosowania kulturowego tłumaczenia do realiów panujących w środowisku odbiorcy tekstu tłumaczenia.
 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za brak dodatkowych procesów kontroli, które Wykonawca stosuje w przypadku tłumaczenia tekstów przeznaczonych do publikacji lub wielokrotnego powielania, w wypadku zlecenia Wykonawcy tłumaczenia pisemnego bez zamówienia dodatkowej usługi korekty tekstu do publikacji.
 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za rozbieżności treściowe lub błędy wynikające z tekstu oryginalnego dostarczonego przez Klienta.
 1. Strony nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania swych zobowiązań w wypadku, gdy spowodowane to zostało wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej – zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia. Strona dotknięta skutkami zdarzeń o charakterze siły wyższej winna niezwłocznie zawiadomić drugą stronę o ich wystąpieniu i przewidywanym terminie ustąpienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia Klienta.