Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych  osób fizycznych oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póżn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest:

Mirosław Stasiukiewicz, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
15-113 Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 62
tel. kom. +48 502 432 900, tel. +48 85 676 00 80

e-mail: biuro@tlumaczeniadialog.pl

Administrator, celem zawarcia i wykonania zamówienia, może wymagać od Państwa podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firma i adres prowadzenia działalności gospodarczej, numery posiadane we właściwych rejestrach (NIP, REGON, KRS), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), numer rachunku bankowego itp.
Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia. W razie ich braku realizacja zamówienia może być niemożliwa.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Pani/Pana dane osobowe pozyskano bezpośrednio od Pani/Pana lub z ogólnie dostępnych danych kontaktowych na stronach internetowych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które współpracują z OKT DIALOG na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów podatkowych i rachunkowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych.